Regulamin

REGULAMIN

Regulamin rezerwacji apartamentów w Aparthotel Góralski oraz Aparthotel Góralski 2

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym apartamencie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym  zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

II. Rezerwacja

1.Celem dokonania rezerwacji , Klient rezerwuje pobyt w wybranym okresie. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji apartamentu. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku, zgodnie z terminem uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji. Na wpłatę zadatku Klient otrzymuje 24 godziny. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji.

2. Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:

·       datę pobytu Klienta

·       kwotę należną do opłaty za wynajem

·       informację dotyczącą wysokości zadatku

·       dane konta bankowego

·       ogólne warunki rezerwacji

3. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail potwierdzający rezerwację.

4. W przypadku rezerwacji istnieje możliwość wyboru opcji zwrotnej lub bezzwrotnej:

- zasady rezerwacji w opcji elastycznej

  • w celu zagwarantowania rezerwacji wymagamy 30 % zadatku w momencie dokonania rezerwacji
  • rezerwacja może być anulowana bezkosztowo w terminie do 5 dni przed przyjazdem
  •  w przypadku pobytów planowanych w terminach specjalnych (np. święta, ferie, wakacje ,długie weekendy, sylwester, okres pomiędzy sylwestrem a feriami ) rezerwacja może być anulowana bezkosztowo w terminie do 21 dni przed przyjazdem
  • w przypadku anulacji przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulacji
  • w przypadku gdy kwota wpłaconego zadatku, nie pokrywa całości kwoty rezerwacji, Klient zobowiązany jest do opłaty pozostałej kwoty w chwili zameldowania w obiekcie
  • w przypadku anulacji rezerwacji po określonym terminie, zadatek zgodnie z definicją (artykuł 394 Kodeksu cywilnego), nie podlega zwrotowi.

- zasady rezerwacji w opcji bezzwrotnej

  • w celu zagwarantowania rezerwacji wymagamy 100% wartości rezerwacji w momencie dokonania rezerwacji
  •  brak możliwości bezkosztowej anulacji lub modyfikacji

III. Warunki umowy najmu

1. Wynajęcie apartamentu, obejmuje wszelkie opłaty za media, przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu apartamentu (woda mineralna, środki czystości, kosmetyki) oraz usługi ogólnodostępne dla Gości obiektu.

2. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

a) Wcześniejsze udostępnienie apartamentu w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić pełną dobę.

 b) Przedłużenie doby uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem.  Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić pełną dobę.

 c) Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie w recepcji.

 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu.

4. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

5. Klient rezerwując apartament zgadza się na doliczenie opłaty serwisowej w kwocie ustalonej w potwierdzeniu rezerwacji.

6. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczne są zgodnie z warunkami rezerwacji.

7. Na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, która nie jest wliczona w cenę pobytu.

8. W ramach rezerwacji Klientowi przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe na terenie obiektu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego przed obiektem lub na parkingu niestrzeżonym.

9. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu.

10. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek nie przyjazdu, późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie powoduje obniżenia płatności za usługę.

11. Klient nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

12. Osobom postronnym obiekt nie udziela informacji o danych osobowych Gości zameldowanych.

13. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Aparthotel Góralski lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gościom lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń Kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.

14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu lub wody.

15. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych w apartamencie.

16.. Gość opuszczając pokój powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte.

17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty znalezione zostaną rozdysponowane zgodnie z Ustawą z dn. 20.03.2015 o Rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397).

 

 

IV. Obowiązki Klienta

1. Faktyczna liczba osób mających mieszkać  w apartamencie  jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego  o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym Apartamencie.  W przypadku wykorzystania apartamentu niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do rezerwowanego apartamentu. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.

2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza  możliwości techniczne danego apartamentu. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a Wynajmującym.

3. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.

4. Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządzą w wynajętym Apartamencie, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie Obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.

5. Goście Aparthotelu Góralskiego zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik recepcji ma obowiązek odmówić wydania kluczy do pokoju.

 

V. Usługi dodatkowe

1. Zwierzęta są akceptowane na terenie obiektu noclegowego za dodatkową opłatą 50 PLN/doba. Wyjątkiem jest zakaz wprowadzania zwierząt na restaurację.

2. Łóżeczko dla dziecka jest dodatkowo płatne, w kwocie 20 PLN/ doba.

3. Jednorazowe sprzątanie na życzenie Klienta, jest dodatkowo płatne w kwocie ustalanej indywidualnie.

4. Zgubienie lub zniszczenie karty do apartamentu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 100 PLN.

5. Zgubienie bądź zniszczenie klucza do apartamentu lub narciarni skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 50 PLN.

6. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego związanego z nieodpowiedzialnym i niewłaściwym zachowaniem Gościa skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty związanej z przyjazdem Państwowej Straże Pożarnej.

7. Wymiana ręczników następuje po 4 dobie, po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją.  .

8. Obiekt nie prowadzi usługi  room service .

VI. Zmiany w rezerwacji

1. Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.

VII. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

1.      Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.

2.      Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

IX. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Firmy ApartHotelSerwis.

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji,  ApartHotelSerwis, jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych),  oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.

Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wynajmujący:

ApartHotelSerwis Kamil Mastalski

Ul. J. Zborowskiego 1/17, 34-500 Zakopane

NIP: 736-167-27-47

Miejsce wykonania usługi:

Aparthotel Góralski - Ul. Środkowa 311a,

Aparthotel Góralski 2 - Ul. Środkowa 311b

34-405 Białka Tatrzańska

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMCJI SKIEROWANYCH DO

APARTHOTEL GÓRALSKI/APARTHOTEL GÓRALSKI 2

PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (KONSUMENTÓW)

 

1. Aparthotel Serwis Mastalski Kamil, z siedzibą w Zakopanem ul. Juliusza Zborowskiego 1/17 (34-500) wpisaną do krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

120970062, NIP 7361672747, w imieniu i na rzecz której działa

- Kamil Mastalski

(zwana dalej: „Aparthotel Góralski”) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Klientów w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Klienta z   Aparthotel Góralski stosunek prawny (np. umowa), nie stanowi inaczej.

2. Na potrzeby niniejszej procedury za „Klienta” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez Aparthotel Góralski , składającego Reklamację.

3. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do Aparthotel Góralski , które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Aparthotel Góralski. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).

4. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: Aparthotel Góralski ul. Środkowa 311b, 34-405 Białka Tatrzańska

 Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: aparthotelgoralski@gmail.com

5. Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.

6. Aparthotel Góralski, z siedzibą w Białce Tatrzańskiej ul. Środkowa 311b (34-405)  po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.

 7. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).

8. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie:

a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podniesionych zarzutów,

b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,

c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.

9. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.

10. Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację Aparthotel Serwis Mastalski Kamil

Aparthotel Serwis Mastalski Kamil, z siedzibą w Zakopanem ul. Juliusza Zborowskiego 1/17 (34-500), wpisaną do krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 120970062, NIP 7361672747, w imieniu i na rzecz której działa:

- Kamil Mastalski

11. Realizacja wypłaty roszczenia finansowego lub innej rekompensaty na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty uznania Reklamacji, na podstawie decyzji Zarządu.

12. Klient zachowuje prawo wystąpienia z powództwem dotyczącym Reklamacji do sądu powszechnego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY SPA W APARTOHTEL GÓRALSKI ORAZ APARTHOTEL GÓRALSKI 2

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z wanny z hydromasażem oraz sauny suchej.

 

1.     Rezerwacja pobytu w Aparthotel Góralski / Aparthotel Góralski 2 jest równoznaczna z akceptacją regulaminu tejże strefy. Korzystanie ze strefy SPA jest bezpłatne dla Gości, obowiązuje tylko w czasie obowiązywania opłaconej doby noclegowej.

2.     Regulamin stref SPA obowiązuje wszystkich Użytkowników obiektu i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie.

3.     Strefa SPA jest przynależna do każdego z budynków, nie ma możliwości korzystania ze strefy SPA w budynku, w którym Gość nie posiada rezerwacji apartamentu.

4.     Skorzystanie ze strefy SPA możliwe jest tylko po dokonaniu rezerwacji telefonicznej lub osobistej w Recepcji. Rezerwacje przyjmowane są na ten sam dzień lub dzień kolejny i służą zwiększeniu komfortu odpoczynku w strefie SPA. Ze strefy SPA mogą korzystać jednocześnie dwa apartamenty.

5.     Na każdy apartament przysługuje godzina korzystania ze strefy SPA każdego dnia pobytu pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji.

6.     Przebywanie oraz korzystanie ze strefy SPA ma charakter dobrowolny, niewykorzystanie usługi  nie obniża wartości noclegu.

7.     Strefa SPA jest dostępna w godzinach od 14:30- 22:00. Goście zobowiązani są opuścić strefę nie później niż o godzinie jej zamknięcia. Urządzenia i atrakcje na terenie pomieszczenia SPA wyłączane są wraz z godziną zamknięcia.

8.     Ze strefy SPA mogą korzystać osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać tylko pod opieką osób dorosłych (opiekunów).

9.     Każdego Gościa przed wejściem do wanny obowiązuje skorzystanie z prysznica.

10.  Wstęp do strefy SPA jest zabroniony dla osób :

·       których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

·       z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

·       z chorobami stwarzającymi niebezpieczeństwo (między innymi choroby serca)

·       których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników ,

·       których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm

11.  Goście SPA ze schorzeniami m.in.: cukrzyca, choroby serca, choroby alergiczne, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów oraz kobiety w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług SPA.  Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem ze SPA.

12. Korzystającym ze strefy SPA nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: biegać, palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, spożywać środków odurzających, niszczyć urządzeń oraz sprzętu, zaśmiecać, hałasować, przyprowadzać psy i inne zwierzęta. Zabrania się nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

13. Podczas korzystania ze strefy SPA nie przysługuje dodatkowa wymiana ręczników.

14. Obsługa może kontrolować sposób korzystania z urządzeń, a w razie naruszenia regulaminu zakazać dalszego korzystania.

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować zakaz wstępu do strefy SPA . W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi opiekun.

16. Za przedmioty pozostawione na terenie strefy SPA obiekt nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

17. Wszelkie sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia korzystających ze strefy Spa należy natychmiast sygnalizować pracownikom obsługi.

18. Wystąpienie sił wyższych. Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej. Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury.

 

 

 

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI W APARTOHTEL GÓRALSKI ORAZ APARTHOTEL GÓRALSKI 2

 

1.     Chęć  przyjazdu z czworonogiem należy zgłosić podczas dokonywania rezerwacji, możliwe jest poinformowanie obiektu o planowanym przyjeździe ze zwierzęciem nie później niż podczas zameldowania. Pobyt zwierzęcia jest płatny według aktualnie obowiązującego cennika, koszt pobytu ze zwierzętami wynosi 50 zł za dobę za zwierzę.

2.     W przypadku niezgłoszenia informacji o pobycie ze zwierzęciem podczas dokonywania rezerwacji lub przy zameldowaniu obiekt ma prawo naliczyć stosowną karę pieniężną.

3.     W obiekcie mogą przebywać jedynie zdrowe zwierzęta posiadające książeczkę zdrowia potwierdzającą aktualne szczepienia i dokonane odrobaczenie. Pracownik może poprosić o okazanie książeczki zdrowia podczas całego pobytu. W sytuacji stwierdzenia braku aktualnych szczepień, obiekt ze względu na bezpieczeństwo pozostałych Gości, zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na przebywanie zwierzęcia na jego terenie.

4.     W apartamencie mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Obiekt w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).

5.     W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie obiektu, nie przyjmujemy ras uznawanych za agresywne, ani zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.

6.     Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę- w zależności od gatunku zwierzęcia.

7.     Zwierzęta mogą przebywać w apartamencie, ale w szczególności zabrania się wprowadzania zwierząt na strefę SPA, do restauracji oraz na plac zabaw.

8.     Zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź innego opiekuna.

9.     Zwierzę przebywające na terenie obiektu nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy lub po pozostawieniu go w apartamencie.

10.  W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela. W przypadku, gdy pracownicy obiektu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości. Obsługa obiektu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, obiekt zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.

11.  Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim - w apartamencie oraz częściach ogólnodostępnych. Uprasza się o nie wpuszczanie zwierząt na łóżka i kanapy.

12.   Właściciele zwierząt zobowiązani są do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu obiektu.

13.  Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika.

14.  Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich napraw lub czyszczenia.

15.  Wszystkie szkody w mieniu obiektu bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję , a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.

16.  Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem właściciela lub wskazanego opiekuna przez cały pobyt na terenie obiektu.

 

Opiekun zwierzęcia rezerwując pobyt w Aparthotel Góralski/ Aparthotel Góralski 2 oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego zapisy.