Regulamin

REGULAMIN

Regulamin rezerwacji apartamentów w Aparthotel Góralski oraz Aparthotel Góralski 2

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym apartamencie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym  zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

II. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji , Klient rezerwuje pobyt w wybranym okresie. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji apartamentu. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku, zgodnie z terminem uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.

2. Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:

a) datę pobytu Klienta

b) kwotę należną do opłaty za wynajem

c) informację dotyczącą wysokości zadatku

d) dane konta bankowego

e) ogólne warunki rezerwacji

3. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail potwierdzający wpłatę oraz dane kontaktowe do osoby z recepcji odpowiedzialnej za przekazanie kluczy do Apartamentu.


4. W przypadku gdy kwota wpłaconego zadatku, nie pokrywa całości kwoty rezerwacji, Klient zobowiązany jest do opłaty pozostałej kwoty w chwili zameldowania w obiekcie.

5.W przypadku anulacji rezerwacji, zadatek zgodnie z definicją (artykuł 394 Kodeksu cywilnego), nie podlega zwrotowi.

III. Warunki umowy najmu

1. Wynajęcie apartamentu, obejmuje wszelkie opłaty za media, przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu apartamentu (woda mineralna, środki czystości, kosmetyki) oraz usługi ogólnodostępne dla Gości obiektu. 

2. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

a) Wcześniejsze udostępnienie apartamentu w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz wcześniejszego wynajęcia Apartamentu.

b) Przedłużenie doby uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem.  Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz późniejszego wymeldowania.

c)  Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie w recepcji.
3. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu
4. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

5. Klient rezerwując apartament zgadza się na doliczenie opłaty serwisowej w kwocie ustalonej w potwierdzeniu rezerwacji.

6. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczne są zgodnie z warunkami rezerwacji.

7. Na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska  obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, która nie jest wliczona w cenę pobytu.

8. W ramach rezerwacji Klientowi przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe na terenie obiektu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego przed obiektem lub na parkingu niestrzeżonym.

IV. Obowiązki Klienta

1. Faktyczna liczba osób mających mieszkać  w apartamencie  jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego  o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym Apartamencie.  W przypadku wykorzystania apartamentu niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do rezerwowanego apartamentu. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.

2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza  możliwości techniczne danego apartamentu. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a Wynajmującym.

3. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.

4. Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządzą w wynajętym Apartamencie, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie Obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.

5. Gość Aparthotelu Góralskiego zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik recepcji ma obowiązek odmówić wydania kluczy do pokoju.

V. Usługi dodatkowe

1.      zwierzęta są akceptowane na terenie obiektu noclegowego za dodatkową opłatą 50 PLN/doba. Wyjątkiem jest zakaz wprowadzania zwierząt na restaurację. 

2.      łóżeczko dla dziecka jest dodatkowo płatne, w kwocie 20 PLN/ doba.

3.      jednorazowe sprzątanie na życzenie Klienta, jest dodatkowo płatne w kwocie ustalanej indywidualnie

4.      Zgubienie karty do apartamentu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 100 PLN

5. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego związanego z nieodpowiedzialnym i niewłaściwym zachowaniem Gościa skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty związanej z przyjazdem Państwowej Straże Pożarnej.

VI. Zmiany w rezerwacji

1. Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.

VII. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

1.      Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.

2.      Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

IX. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Firmy ApartHotelSerwis.

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji,  ApartHotelSerwis, jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych),  oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.

Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wynajmujący:

ApartHotelSerwis Kamil Mastalski

Ul. J. Zborowskiego 1/17, 34-500 Zakopane

NIP: 736-167-27-47

Miejsce wykonania usługi:

Aparthotel Góralski - Ul. Środkowa 311a,

Aparthotel Góralski 2 - Ul. Środkowa 311b

34-405 Białka Tatrzańska

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMCJI SKIEROWANYCH DO

APARTHOTEL GÓRALSKI/APARTHOTEL GÓRALSKI 2

PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (KONSUMENTÓW)

 

1. Aparthotel Serwis Mastalski Kamil, z siedzibą w Zakopanem ul. Juliusza Zborowskiego 1/17 (34-500) wpisaną do krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
120970062, NIP 7361672747, w imieniu i na rzecz której działa

- Kamil Mastalski 

(zwana dalej: „Aparthotel Góralski”) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Klientów w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Klienta z   Aparthotel Góralski stosunek prawny (np. umowa), nie stanowi inaczej. 

2. Na potrzeby niniejszej procedury za „Klienta” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez Aparthotel Góralski , składającego Reklamację.

3. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do Aparthotel Góralski , które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Aparthotel Góralski. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta). 

4. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: Aparthotel Góralski ul. Środkowa 311b, 34-405 Białka Tatrzańska

 Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: aparthotelgoralski@gmail.com

5. Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji. 

6. Aparthotel Góralski, z siedzibą w Białce Tatrzańskiej ul. Środkowa 311b (34-405)  po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.

 7. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).

8. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie:

a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podniesionych zarzutów,

b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,

c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi. 

9. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji. 

10. Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację Aparthotel Serwis Mastalski Kamil

Aparthotel Serwis Mastalski Kamil, z siedzibą w Zakopanem ul. Juliusza Zborowskiego 1/17 (34-500), wpisaną do krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 120970062, NIP 7361672747, w imieniu i na rzecz której działa:

- Kamil Mastalski 

11. Realizacja wypłaty roszczenia finansowego lub innej rekompensaty na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty uznania Reklamacji, na podstawie decyzji Zarządu. 

12. Klient zachowuje prawo wystąpienia z powództwem dotyczącym Reklamacji do sądu powszechnego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
Regulamin konkursu “Najlepsze Wspomnienie z Aparthotel Góralski 1”

 

Postanowienia ogólne
 

1.Organizatorem konkursu jest firma Aparthotel Serwis Mastalski Kamil z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Juliusza Zborowskiego 1/17, NIP 7361672747. Fundatorem nagrody jest Organizator.

2.     Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa
 

3.  Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani też członkowie rodziny pracownika Organizatora.

5.  Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przeniesieniem majątkowym praw autorskich przygotowanej pracy na rzecz Organizatora

6.  Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7.  Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie zdjęcia w komentarzu pod postem na facebooku i najlepszego wspomnienia z Aparthotel Góralski 1.

8.  Przesłanie zdjęcia jest równoczesne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem konkursu i wyrażenia zgodę na publikacje zdjęcia przez organizatora konkursu

9.     Konkurs trwa od dnia 06.10.22 do 09.10.22 do 23:59

 10.  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 10.10 .2022 za pośrednictwem fanpage’a Aparthotel Góralski.

11.  Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/aparthotel.bialka.tatrzanska

 

 

Zadanie konkursowe
 

12.  Zadanie konkursowe polega na wstawieniu zdjęcia z waszego urlopu u nas pod postem konkursowym z waszym wspomnieniem z pobytu na nami.

13.  Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie

 

14.  Wszystkie zdjęcia konkursowe będą publikowane na fanpage’u na facebooku Aparthotel Góralski

15.  W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca (nagroda główna)

 

16.  Najciekawsze zdjęcie konkursowe zostanie wybrane przez Komisję konkursową, przy wyborze uwzględniając kreatywność zdjęcia. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na fanpage’u na facebooku Aparthotel Góralski

17.  Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

18.  Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

19.  Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

Nagroda
 

20.  Nagrodą w konkursie jest 2 dniowy pobyt dla 2 osób w terminie od 10.10.22 do 20.12.22 z wyłączeniem 11-13.11.22 oraz od 01.03.23-30.06.23 w Aparthotelu Góralski 1. Pobyt zawiera 2 noclegi ze śniadaniem.

21.  Nagrodę można odebrać w formie vouchera po zakończeniu konkursu.

22.  Nagrodę należy odebrać najpóźniej do 20.12.22 lub 30.06.23

23.  Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

24.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

25.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

26.  W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu

Reklamacje

27.  Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@odkryj-zakopane.com

28.  Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: Przedłużenie wakacji z Górską Grupą.

29.  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny
 

30.  Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest organizator Aparthotel Serwis Mastalski Kamil z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Juliusza Zborowskiego 1/17, NIP 7361672747.

31.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Górskiej Grupy.

32.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy ,a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Postanowienia końcowe

33.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

34.  Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 36. Organizator zastrzega sobie prawo do

zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).

37. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu